Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 24/03/2023)
Max 3D Kỳ quay #00591
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 768 699 0
Giải nhì 032 122 440 557 28
Giải ba 907 472 896 939 462 517 88
K. khích 129 896 747 476 208 295 479 234 84
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 436
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.091
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 22/03/2023)
Max 3D Kỳ quay #00590
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 715 925 0
Giải nhì 287 333 165 771 47
Giải ba 128 486 125 443 414 475 91
K. khích 216 680 310 780 577 347 348 135 100
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 305
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.101
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 20/03/2023)
Max 3D Kỳ quay #00589
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 473 304 0
Giải nhì 175 029 682 822 34
Giải ba 778 050 011 675 910 917 77
K. khích 997 108 902 094 122 258 321 412 164
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 472
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4.300
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 17/03/2023)
Max 3D Kỳ quay #00588
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 979 886 0
Giải nhì 259 959 515 473 50
Giải ba 847 804 769 403 060 855 104
K. khích 723 208 501 785 318 381 245 510 59
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 369
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2.823
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 15/03/2023)
Max 3D Kỳ quay #00587
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 441 498 0
Giải nhì 494 381 121 561 29
Giải ba 400 134 765 961 487 459 84
K. khích 200 075 710 549 158 016 057 206 85
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 269
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.155
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 13/03/2023)
Max 3D Kỳ quay #00586
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 038 398 0
Giải nhì 750 435 846 046 48
Giải ba 398 944 120 732 956 441 69
K. khích 162 577 515 680 777 799 372 501 119
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 439
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4.381
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 10/03/2023)
Max 3D Kỳ quay #00585
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 821 057 0
Giải nhì 824 839 293 507 21
Giải ba 847 605 873 220 086 877 76
K. khích 859 550 896 449 394 356 967 297 72
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 218
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.276
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 08/03/2023)
Max 3D Kỳ quay #00584
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 746 674 0
Giải nhì 912 442 506 112 26
Giải ba 231 842 836 761 379 381 82
K. khích 168 571 444 892 654 098 698 823 126
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 280
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.531
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 06/03/2023)
Max 3D Kỳ quay #00583
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 663 032 0
Giải nhì 928 952 599 518 83
Giải ba 261 048 256 974 052 051 76
K. khích 048 959 501 019 134 459 407 153 154
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 481
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4.514
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 03/03/2023)
Max 3D Kỳ quay #00582
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 311 544 0
Giải nhì 861 308 217 867 30
Giải ba 576 766 526 103 583 915 73
K. khích 945 613 466 215 453 484 868 109 95
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 308
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.412
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 01/03/2023)
Max 3D Kỳ quay #00581
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 951 271 0
Giải nhì 176 901 777 306 30
Giải ba 748 434 262 498 536 748 79
K. khích 692 008 481 386 733 938 731 759 82
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 262
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2.972
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 27/02/2023)
Max 3D Kỳ quay #00580
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 845 763 0
Giải nhì 946 956 216 284 52
Giải ba 959 833 551 708 081 434 114
K. khích 303 879 165 535 652 652 755 939 158
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 474
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4.256
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 24/02/2023)
Max 3D Kỳ quay #00579
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 704 151 0
Giải nhì 533 101 123 441 20
Giải ba 634 457 037 533 652 802 123
K. khích 664 960 371 458 924 520 602 578 110
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 265
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.276
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 22/02/2023)
Max 3D Kỳ quay #00578
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 728 489 0
Giải nhì 392 313 486 843 22
Giải ba 862 262 883 990 664 905 83
K. khích 521 561 235 205 937 310 344 224 81
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 431
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2.937
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 20/02/2023)
Max 3D Kỳ quay #00577
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 303 782 0
Giải nhì 597 738 647 578 43
Giải ba 129 189 563 486 367 706 121
K. khích 677 227 702 279 376 799 596 077 159
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 495
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4.731
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 17/02/2023)
Max 3D Kỳ quay #00576
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 385 805 0
Giải nhì 877 431 931 057 18
Giải ba 394 982 737 120 120 418 45
K. khích 470 989 215 718 485 879 574 745 100
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 267
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2.862
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 15/02/2023)
Max 3D Kỳ quay #00575
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 439 981 0
Giải nhì 685 679 225 512 50
Giải ba 245 579 411 776 553 627 92
K. khích 681 407 904 041 822 256 228 857 108
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 451
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.340
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 13/02/2023)
Max 3D Kỳ quay #00574
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 947 403 0
Giải nhì 842 484 177 588 49
Giải ba 261 942 723 975 703 727 140
K. khích 101 333 648 182 312 878 069 884 147
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 404
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5.130
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 10/02/2023)
Max 3D Kỳ quay #00573
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 475 768 0
Giải nhì 629 141 215 099 108
Giải ba 125 549 226 145 329 480 91
K. khích 843 023 584 314 892 758 888 907 122
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 422
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.166
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 08/02/2023)
Max 3D Kỳ quay #00572
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 512 340 0
Giải nhì 427 102 453 174 23
Giải ba 218 338 106 080 815 884 97
K. khích 566 494 907 248 295 945 379 188 102
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 329
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.297
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 06/02/2023)
Max 3D Kỳ quay #00571
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 110 956 0
Giải nhì 587 491 111 360 72
Giải ba 030 126 577 991 507 443 116
K. khích 449 088 190 032 915 631 952 514 136
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 534
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4.457
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Sáu, 03/02/2023)
Max 3D Kỳ quay #00570
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 400 549 0
Giải nhì 429 136 068 988 16
Giải ba 147 701 327 236 759 250 125
K. khích 794 270 171 517 183 932 056 996 100
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 288
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.436
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Tư, 01/02/2023)
Max 3D Kỳ quay #00569
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 337 643 0
Giải nhì 421 793 807 416 38
Giải ba 250 505 830 968 563 291 62
K. khích 989 966 681 533 471 614 825 516 138
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 304
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3.258
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0
Xổ số Vietlott (Thứ Hai, 30/01/2023)
Max 3D Kỳ quay #00568
Max 3D Kết quả Tổng
Giải nhất 646 126 0
Giải nhì 607 247 967 643 52
Giải ba 618 598 657 192 483 200 123
K. khích 002 348 741 334 868 307 976 459 147
Max 3D+
Giải nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 641
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 4.914
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 0
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 0
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 0

Max 3d Vietlott là sản phẩm xổ số tự chọn được công ty xổ số điện toán Vietlott sẽ chính thức phát hành vào ngày 20/04/2019 với cách chơi hấp dẫn, mới lạ, dễ chơi và tỷ lệ trúng thưởng cao nhất trong các sản phẩm hiện tại, giải thưởng cao nhất có thể lên đến hàng tỷ đồng với mệnh giá vé 10.000 VNĐ.