Thống kê lần xuất hiện Mega 6/45

Bộ số Lần xuất hiện từ 00 - 45
00 0 lượt
01 2 lượt
02 2 lượt
03 3 lượt
04 0 lượt
05 2 lượt
06 1 lượt
07 3 lượt
08 1 lượt
09 2 lượt
10 2 lượt
11 1 lượt
12 2 lượt
13 5 lượt
14 3 lượt
15 0 lượt
16 1 lượt
17 1 lượt
18 0 lượt
19 1 lượt
20 1 lượt
21 5 lượt
22 3 lượt
23 1 lượt
24 1 lượt
25 3 lượt
26 0 lượt
27 2 lượt
28 0 lượt
29 2 lượt
30 2 lượt
31 1 lượt
32 1 lượt
33 1 lượt
34 3 lượt
35 2 lượt
36 1 lượt
37 2 lượt
38 4 lượt
39 4 lượt
40 1 lượt
41 0 lượt
42 1 lượt
43 3 lượt
44 0 lượt
45 2 lượt