Thống kê lần xuất hiện Mega 6/45

Bộ số Lần xuất hiện từ 00 - 45
00 0 lượt
01 0 lượt
02 1 lượt
03 1 lượt
04 0 lượt
05 3 lượt
06 2 lượt
07 2 lượt
08 1 lượt
09 1 lượt
10 5 lượt
11 2 lượt
12 1 lượt
13 3 lượt
14 2 lượt
15 2 lượt
16 1 lượt
17 1 lượt
18 2 lượt
19 1 lượt
20 0 lượt
21 1 lượt
22 4 lượt
23 1 lượt
24 2 lượt
25 2 lượt
26 2 lượt
27 1 lượt
28 4 lượt
29 2 lượt
30 0 lượt
31 2 lượt
32 0 lượt
33 4 lượt
34 2 lượt
35 2 lượt
36 3 lượt
37 1 lượt
38 1 lượt
39 0 lượt
40 0 lượt
41 2 lượt
42 0 lượt
43 2 lượt
44 2 lượt
45 1 lượt