Thống kê tần suất xuất hiện Max 4D

Số Ngàn Trăm Chục Đơn Vị
0 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần