Thống kê lần xuất hiện Loto

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
04 2 lượt 03 1 lượt 56 9 lượt
09 2 lượt 57 1 lượt 46 7 lượt
13 2 lượt 64 1 lượt 60 7 lượt
29 2 lượt 65 1 lượt 63 7 lượt
44 2 lượt 70 1 lượt 79 7 lượt
72 2 lượt 73 1 lượt 04 6 lượt
96 2 lượt 83 1 lượt 34 6 lượt