Thống kê lần xuất hiện Loto

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
07 3 lượt 16 1 lượt 37 8 lượt
61 3 lượt 21 1 lượt 61 7 lượt
08 2 lượt 23 1 lượt 63 7 lượt
17 2 lượt 27 1 lượt 12 6 lượt
19 2 lượt 38 1 lượt 13 6 lượt
24 2 lượt 57 1 lượt 27 6 lượt
25 2 lượt 60 1 lượt 73 6 lượt