Thống kê lần xuất hiện Loto

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
15 3 lượt 09 1 lượt 15 7 lượt
07 2 lượt 24 1 lượt 66 7 lượt
14 2 lượt 26 1 lượt 44 6 lượt
32 2 lượt 27 1 lượt 09 5 lượt
53 2 lượt 33 1 lượt 10 5 lượt
84 2 lượt 51 1 lượt 25 5 lượt
01 1 lượt 55 1 lượt 29 5 lượt