Thống kê bộ số về nhiều nhất Mega 6/45

Bộ số Lần xuất hiện từ 00 - 45
15 4 lượt
16 4 lượt
20 4 lượt
41 4 lượt
10 3 lượt
18 3 lượt
32 3 lượt
02 2 lượt
03 2 lượt
04 2 lượt
05 2 lượt
09 2 lượt
11 2 lượt
12 2 lượt
14 2 lượt
17 2 lượt
19 2 lượt
21 2 lượt
22 2 lượt
23 2 lượt
25 2 lượt
26 2 lượt
27 2 lượt
29 2 lượt
34 2 lượt
36 2 lượt
37 2 lượt
39 2 lượt
42 2 lượt
01 1 lượt
06 1 lượt
24 1 lượt
30 1 lượt
31 1 lượt
38 1 lượt
43 1 lượt
44 1 lượt
45 1 lượt
00 0 lượt
07 0 lượt
08 0 lượt
13 0 lượt
28 0 lượt
33 0 lượt
35 0 lượt
40 0 lượt