Thống kê bộ số về ít nhất Mega 6/45

Bộ số Lần xuất hiện từ 00 - 45
00 0 lượt
06 0 lượt
12 0 lượt
16 0 lượt
18 0 lượt
20 0 lượt
30 0 lượt
36 0 lượt
38 0 lượt
44 0 lượt
01 1 lượt
07 1 lượt
09 1 lượt
10 1 lượt
17 1 lượt
26 1 lượt
29 1 lượt
31 1 lượt
32 1 lượt
33 1 lượt
41 1 lượt
42 1 lượt
03 2 lượt
05 2 lượt
14 2 lượt
21 2 lượt
22 2 lượt
24 2 lượt
28 2 lượt
35 2 lượt
37 2 lượt
40 2 lượt
43 2 lượt
45 2 lượt
08 3 lượt
11 3 lượt
13 3 lượt
15 3 lượt
19 3 lượt
23 3 lượt
34 3 lượt
02 4 lượt
04 4 lượt
27 4 lượt
39 4 lượt
25 5 lượt